Төрийн албаны шинээр батлагдсан хуулийн дагуу 2020 оны байгууллагын гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө батлуулж, 2020 оны төрийн жинхэнэ албан хаагч /Улсын байцаагч/ тус бүрийн гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөг 2020 оны 02 дугаар сарын 10-ны өдөр баталлаа.