ДугаарОгнооУтгаҮйлдэл
А/012020.01.10Цалин шинэчлэн тогтоох тухайЭнд дарна уу
А/022020.01.24Чөлөө олгох тухайЭнд дарна уу.
А/032020.03.05Ажил дүгнэх үзүүлэлт батлах тухайЭнд дарна уу.
А/042020.03.05Ажлын хувцсаар жигдрүүлэх тухайЭнд дарна уу.
А/052020.03.05Хуримтлалын сан байгуулах тухайЭнд дарна уу.
А/062020.03.31Сахилгын шийтгэл ногдуулах тухайЭнд дарна уу.
А/072020.05.05Ажил хүлээлцэх комисс томилох тухай Энд дарна уу.
А/082020.05.05Ажил хүлээлцэх комисс томилох тухай Энд дарна уу.
А/092020.05.06Мэдээллийн бааз үүсгэж, судалгаа авах тухайЭнд дарна уу.
А/102020.05.28Зардал гаргах тухайЭнд дарна уу.
А/112020.06.03Итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч томилох тухайЭнд дарна уу.
А/122020.07.20Тэтгэмж олгох тухайЭнд дарна уу.
А/132020.09.24Хөрөнгө гаргах тухайЭнд дарна уу.
А/142020.10.26Цалинтай чөлөө олгох тухайЭнд дарна уу.
А/152020.10.26Замын зардал олгох тухайЭнд дарна уу.
А/162020.12.22Шагнал олгох тухайЭнд дарна уу.
А/172020.12.22Зардал гаргах тухайЭнд дарна уу:
А/182020.12.22Зардал гаргах тухайЭнд дарна уу.
А/012021.01.26Орон тоо, албан хаагчдын цалин хөлс тогтоох тухайЭнд дарна уу.
А/022021.01.27Зардал гаргах тухайЭнд дарна уу.
А/032021.05.27Зардал гаргах тухайЭнд дарна уу.
А/042021.07.06Зардал гаргах тухайЭнд дарна уу.
А/012022.01.24Цалин шинэчлэн тогтоох тухайЭнд дарна уу.
А/022022.01.24Зэргийн нэмэгдэл олгох тухай Энд дарна уу.
А/032022.04.01Цалин шинэчлэн тогтоох тухай Энд дарна уу.
А/012023.01.02Орон тоо, Албан хаагчдын цалин хөлсийг тогтоох тухайЭнд дарна уу.
А/032023.02.08Дотоод аудитыг бэхжүүлэх жил болгон зарлах тухайЭнд дарна уу.
А/052023.02.10Тэтгэмж олгох тухайЭнд дарна уу.
А/072023.04.14Тэтгэмж олгох тухайЭнд дарна уу.