д/дНэрХугацааҮйлдэл
1 Ховд аймгийн Ховд сумын төсөвт байгууллагуудын 2016-2019 оны санхүүгийн үйл ажиллагаанд хийсэн хяналт шалгалтын тайлан2020 онНийтэлсэн.
212 жилийн 1 дүгээр сургуульд хийсэн хяналт шалгалтын тайлан2020 онНийтэлсэн.
3Жаргалант сумын 15 дугаар цэцэрлэгийн санхүүгийн үйл ажиллагаанд хийсэн хяналт шалгалтын тайлан2020 онНийтэлсэн.
4Ховд аймгийн Эрдэнэбүрэн сумын төсөвт байгууллагуудын 2016-2019 оны санхүүгийн үйл ажиллагаанд хийсэн хяналт шалгалтын тайлан 2020 онНийтэлсэн.
5Ховд аймгийн Дуут сумын төсөвт байгууллагуудын 2016-2019 оны санхүүгийн үйл ажиллагаанд хийсэн хяналт шалгалтын тайлан2020 онНийтэлсэн.
6Ховд аймгийн Жаргалант сумын 6 дугаар сургуулийн 2016-2019 оны санхүүгийн баримтанд хийсэн хяналт шалгалтын тайлан2020 онНийтэлсэн.
7Ховд аймгийн Хүнс хөдөө аж ахуйн газрын 2018-2019 оны санхүүгийн баримтанд хийсэн хяналт шалгалтын тайлан2020 онНийтэлсэн.
8Ховд аймгийн Мал эмнэлэгийн газрын 2018-2019 оны санхүүгийн баримтанд хийсэн хяналт шалгалтын тайлан2020 онНийтэлсэн.
9Ховд аймгийн Жаргалант сумын ЗДТГ, ИТХ, Сангуудын 2018-2019 оны санхүүгийн баримтанд хийсэн хяналт шалгалтын тайлан2020 онНийтэлсэн.
10Ховд аймгийн Үенч сумын төсөвт байгууллагуудын 2018-2019 оны санхүүгийн баримтанд хийсэн хяналт шалгалтын тайлан2020 он
Нийтэлсэн.
11Ховд аймгийн Мөнххайрхан сумын төсөвт байгууллагуудын 2019 оны санхүүгийн баримтанд хийсэн хяналт шалгалтын тайлан2020 он Нийтэлсэн.
12Ховд аймгийн Жаргалант сумын 12 дугаар цэцэрлэгийн 2018, 2019 оны санхүүгийн баримтанд хийсэн хяналт шалгалтын тайлан2020 он Нийтэлсэн.
13Ховд аймгийн Жаргалант сумын Прогресс сургуулийн 2018-2019 оны санхүүгийн үйл ажиллагаанд хийсэн хяналт шалгалтын тайлан2020 онНийтэлсэн.
14Ховд аймгийн Хүүхэд гэр бүл залуучуудын хөгжлийн хэлтсийн 2018-2019 оны санхүүгийн үйл ажиллагаанд хийсэн хяналт шалгалтын тайлан2020 онНийтэлсэн.
15Ховд аймгийн Жаргалант сумын 1 дүгээр цэцэрлэгийн 2018, 2019 оны санхүүгийн баримтанд хийсэн хяналт шалгалтын тайлан2020 он Нийтэлсэн.
16Ховд аймгийн Жаргалант сумын 9 дүгээр цэцэрлэгийн 2018, 2019 оны санхүүгийн баримтанд хийсэн хяналт шалгалтын тайлан2020 он Нийтэлсэн.
17Ховд аймгийн Жаргалант сумын 3 дугаар сургуулийн 2018-2019 оны санхүүгийн үйл ажиллагаанд хийсэн хяналт шалгалтын тайлан2020 он Нийтэлсэн.
18Ховд аймгийн Нийтийн номын сангийн 2018-2019 оны санхүүгийн баримтанд хийсэн хяналт шалгалтын тайлан2020 онНийтэлсэн.
19Ховд аймгийн Жаргалант сумын 7 дугаар цэцэрлэгийн 2018, 2019 оны санхүүгийн баримтанд хийсэн хяналт шалгалтын тайлан2020 онНийтэлсэн.
20Ховд аймгийн Жаргалант сумын 6 дугаар цэцэрлэгийн 2018, 2019 оны санхүүгийн баримтанд хийсэн хяналт шалгалтын тайлан2020 онНийтэлсэн.
21Ховд аймгийн Жаргалант сумын 4 дүгээр цэцэрлэгийн 2018, 2019 оны санхүүгийн баримтанд хийсэн хяналт шалгалтын тайлан2020 онНийтэлсэн.
22Ховд аймгийн Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газрын 2018-2019 оны санхүүгийн үйл ажиллагаанд хийсэн хяналт шалгалтын тайлан2020 он Нийтэлсэн.