Монгол улсын сангийн сайдын 2022 оны 03 дугаар сарын 23-ны өдрийн 63 дугаар тоот тушаалаар Ховд аймгийн Санхүүгийн хяналт, дотоод аудитын албаны СХШ-ын улсын байцаагч Д.Болормаад “Санхүүгийн хяналт шалгалтын улсын ахлах байцаагч” мөн Дотоод аудитар Н.Балт, У.Гандэмбэрэл нарт СХШ-ын улсын байцаагчийн эрх…

Үзэх >>